بازگشت

* شکایات دریافت شده: تمامی شکایات اعم از شکایات قابل رسیدگی و شکایات غیر قابل رسیدگی
 • شکایات غیر قابل رسیدگی:  شکایات از سایتهایی که نماد معتبر ندارند
 شکایات بدون درج پیش فاکتور
 عدم شفافیت مورد شکایت
 شکایت در خصوص خریدهایی که از طریق شبکه های اجتماعی انجام شده باشد
 • شکایات قابل رسیدگی:  شکایات از سایت‌های دارای نماد به همراه شرح کامل شکایت، شماره سفارش و یا کد پیگیری و نام و نام‌خانوادگی شاکی.

از تاریخ تا تاریخ نوع گزارش آماری
1395/11/30 1395/12/04 گزارش هفتگی pdf
1395/12/07 1395/12/11 گزارش هفتگی pdf
1395/12/14 1395/12/18 گزارش هفتگی pdf
1395/12/21 1395/12/25 گزارش هفتگی pdf
1396/01/14 1396/01/16 گزارش هفتگی pdf
1396/01/19 1396/01/23 گزارش هفتگی pdf
1396/01/26 1396/01/30 گزارش هفتگی pdf