بازگشت

* شکایات دریافت شده: تمامی شکایات اعم از شکایات قابل رسیدگی و شکایات غیر قابل رسیدگی
 • شکایات غیر قابل رسیدگی:  شکایات از سایتهایی که نماد معتبر ندارند
 شکایات بدون درج پیش فاکتور
 عدم شفافیت مورد شکایت
 شکایت در خصوص خریدهایی که از طریق شبکه های اجتماعی انجام شده باشد
 • شکایات قابل رسیدگی:  شکایات از سایت‌های دارای نماد به همراه شرح کامل شکایت، شماره سفارش و یا کد پیگیری و نام و نام‌خانوادگی شاکی.

از تاریخ تا تاریخ نوع گزارش آماری
1395/11/30 1395/12/04 گزارش هفتگی pdf
1395/12/07 1395/12/11 گزارش هفتگی pdf
1395/12/14 1395/12/18 گزارش هفتگی pdf
1395/12/21 1395/12/25 گزارش هفتگی pdf
1396/01/14 1396/01/16 گزارش هفتگی pdf
1396/01/19 1396/01/23 گزارش هفتگی pdf
1396/01/26 1396/01/30 گزارش هفتگی pdf
1396/02/02 1396/02/06 گزارش هفتگی pdf
1396/02/09 1396/02/13 گزارش هفتگی pdf
1396/02/16 1396/02/20 گزارش هفتگی pdf
1396/02/23 1396/02/27 گزارش هفتگی pdf
1396/02/30 1396/03/03 گزارش هفتگی pdf
1396/03/06 1396/03/10 گزارش هفتگی pdf
1396/03/13 1396/03/17 گزارش هفتگی pdf
1396/03/20 1396/03/24 گزارش هفتگی pdf